JEZDÍTE SLUŽEBNÍM VOZIDLEM ? POUŽÍVÁTE SOUKROMÉ VOZIDLO PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY ?
N A B Í D K A
realizace zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (školení řidičů)

V kontextu s ustanoveními zákona č.261/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) ukládajícím zaměstnavatelům a podnikatelům za povinnost přijímat opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č.306/2006 Sb., § 9, odst.1 a §12, pís. a, b) tedy i při provozu silničních motorových a jejich přípojných vozidel, s cílem předcházet rizika, odstraňovat je či minimalizovat rizika neodstranitelná, v návaznosti na specifické předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci

a následně

na základě Přílohy č. 6 k zákonu č. 247 / 2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (v platném znění) obsahující zaměření zdokonalovacího školení

v kontextu citovaného

realizujeme školení řidičů vozidel (dále jen „řidiči“) kategorie

M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob)

a

N1 (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg)

pro zaměstnance, zaměstnavatele kteří sami pracují a fyzické osoby – podnikatele

a při výkonu povolání řídí motorové vozidlo firmy a to i příležitostně nebo vlastní vozidla za úplatu (např. za náhradu cestovních výdajů)

***

Školení řidičů vozidel taxativně vyjmenovaných v zákoně č.247/2000 Sb., (v platném znění) se provádí v intencích tohoto zákona.

***

Předmětné školení se uskutečňuje za úplatu, na základě dohody uzavřené mezi firmou nebo fyzickou osobou a školicím střediskem – cca. 200,- Kč/osoba/za 8 hod. školení.

***

Termín a místo školení řidičů bude stanoveno na základě požadavků firem.

***

Absolvování školení řidičů písemně potvrzujeme formou „OSVĚDČENÍ O ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ tomu kterému řidiči a případně záznamem v příslušné osobní personální dokumentaci zaměstnance.