• Kurz je zaměřen na zvládnutí teoretické i praktické dovednosti při práci s motorovou řetězovou pilou. Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou ve většině případů spojeny se značným nebezpečím pro pracovníky, kteří je provádějí a to ať již se jedná o těžbu, soustřeďování a odvoz dříví, které jsou navíc značně fyzicky náročné, nebo o práce v pěstební činnosti a to především práce prováděné ručním nářadím s ostřím (např. křovinořezy, motorové řetězové pily, motorové sekačky, srpy, kosy apod.).
  • V zájmu naplnění zákonných požadavků týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků, kteří tuto činnost provádějí, je nezbytné dodržovat určité následně uvedené zásady bezpečné práce při současném organizování prací a stanování pracovních postupů v souladu s konkrétními podmínkami pracoviště. Pověření pracovníka k provádění určité práce musí vždy předcházet identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik, která z konkrétní činnost vyplývají a stanovení opatření k jejich eliminaci.

Uplatnění absolventů: údržbáři, zahradníci, městské a obecní úřady, soukromé firmy, pracovníci v lesním hospodářství a zemědělství, tesařské a truhlářské firmy …..

Kurz obsahuje 32 hodin – vždy od 8,00 do 16,00 hodin.

Cena akreditovaného kurzu: 5 485,- Kč